HÀ LINH CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐB HĐND XÃ KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021-2026
15/06/2021 11:46
Ngày 27/5/2021, UBBC xã Hà Linh ban hành Nghị quyết số 03/NQ-UBBC về việc công bố người trúng cử đại biểu HĐND xã Hà Linh khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.
HÀ LINH CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐB HĐND XÃ KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021-2026

Theo đó, HĐND xã Hà Linh, nhiệm kỳ 2021-2026 có 39 người ứng cử, số đại biểu được bầu là 23 người. Người trúng cử tỷ lệ phiếu cao nhất đạt 96,03%, thấp nhất đạt 52,4%. 

Sau đây là danh sách người trúng cử